Welkom by Hoërskool Brits

Ontstaan en groei van Hoërskool Brits:

Naby Britsstasie het sedert 1910, ‘n klein tweemanskooltjie vir primêre onderwys bestaan, maar dit het sodanig uitgebrei dat dit in 1925 reeds 5 onderwysers op die personeel en ‘n gemiddelde inskrywing van 175 leerlinge gehad het. Aan die einde van 1928, die jaar van die stigting vaan die dorp was daar 6 onderwyser en 200 leerlinge. Onderrig is hier van Graad 1 tot Standard 6 gegee. 
Hierdie skool het bekendgestaan as die Brits Goewermentskool.
Hoër klasse is elke jaar bygevoeg tot daar op 20 Januarie 1936 reeds 18 Standerd 9-leerlinge was. Magtiging moes terselfdertyd van die T.O.D verkry word om met die matriekklas in 1937 voort te gaan. Vergunning is toegestaan en op 18 Januarie 1937 is met 17 leerlinge ‘n begin met die eerste matriekklas gemaak. Die verkryging van amptelike hoërskoolstatus vir die hoërafdeling van die Brits Goewermentskool was egter onderhewig aan ‘n proeftydperk vaan 5 jaar. Die Hoërskool Brits het derhalwe eers op 4 Augustus 1942 volwaardige hoërskool status gekry. Mnr. T le Roux was die hoof oor 17 personeellede en 329 leerlinge. Hyhet aan die begin van die derde kwartaal 1943 ‘n pos as inspekteur van skole aanvaar en is opgevolg deur Mnr. H van Dalsen. Die primêre- en sekondêre afdeling sou voortaan as twee apart skole funksioneer.

Koervas na die Kruin.

Leuse:

Glo dit as u wil, maar die doringbome wat vandag oral op die terrain rondstaan was nie altyd daar nie. Mnr. Hubrecht van Dalsen, hoof 1943-1950, het daardie bome uit die klipkoppe wat agter die skool staan laat uithaal en oorplant. Terwyl hy eendag in 1947 so deur die venster kyk na ‘n klein doringboompie wat tog so swaarkry om sy stammetjie weer regop te buig het hy gesê: “My doodkry is min!”
Net daar is besluit om die leuse van die skool te maak aangesien hierdie hoërskool reeds vanaf 1929 gespartel en gespook het om ‘n bestaansreg.
Nou het die skool ‘n leuse gehad en is daar dadelik daadwerklike pogings aangewend om ‘n gepaste wapen te kry. In die ontwerp moes besonderhede wat tipies van die omgewing is, ingewerk word – daarbenewens moes die ontwerp ook aansluit by die leuse: “MY DOODKRY IS MIN”.

Skoollied:

Vrolik en hartelik sing ons nou saam
In hierdie hoërskool bou ons ‘n volk van naam
Ons dank ons owerheid kragtig en koor
Vir kanse veel en mooi – die Toekoms wink daarvoor.
Kom seuns en dogters staan jul man op sportveld
Dat ander weet jul sal jul eer laat geld
Doen nou ‘n keuse van diens en trou
Almal Koersvas na die Kruin

Wapen

Verskillende persone het pogings van stapel gestuur om ‘n gepaste ontwerp daar te stel. Maar dit was die poging van Mej. S.M. Schiel, destydse onderwyseres in Natuurwetenskappe, wat met sukses bekroon was. 1947

Skoolkode:

Ek dank God dat Hy my lewe en gesondheid gee. Ek sal my ouers, onder wie se beskerming ek verkeer, en wat vir my so baie opoffer, nie teleurstel nie.
Ek sal daarna strewe om skoon en edel te lewe, en vir myself sal ek hoë ideale stel.
Ek sal die goeie naam van my ouerhuis, e nook dié van my skool in ere hou.
Ek sal beleefd wees teenoor my ouers, my onderwysers en alle ander mense.
Ek sal daarna strewe om my taal en gedrag te beheer, in die klaskamer, op die sportvelde en veral in die publiek.
Ek sal die eiendom van die skool, asook die skoolgebou en tuinery beskerm, en waar ek in die koshuis is, ook dié van die koshuis.
Ek sal die voorreg wat ek het om te studeer, nie verwaarloos nie.
Ek sal daarna strewe om my werk, elke dag, na die beste van my vermoë te doen en ek sal sorg, dat my gedrag, selfs wanneer ek alleen is, oral en altyd vlekloos is.


Hoërskool Brits

Koersvas na die Kruin